Promocja!

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

247.00 

Autor: Ewaryst Kowalczyk

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-60-1

Liczba stron: 472

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: ZPoWP130 Tag:

Opis

Zmiany wprowadzone w nowym prawie zamówień publicznych oznaczają przede wszystkim konieczność aktualizacji lub napisania na nowo regulaminów obowiązujących w danej jednostce. Dwuczęściowa publikacja pomoże stworzyć odpowiednie procedury i uniknąć błędów podczas kontraktowania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów nowego pzp.

W pierwszej części autor opisuje zasady poprawnego ustalania wartości zamówień poniżej progu stosowania ustawy, w tym problematycznych zamówień na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe lub podlegające wznowieniu. Czytelnicy dowiedzą się również, w jaki sposób zawrzeć umowę w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzenia negocjacji lub rozstrzygnięcia przetargu.

W drugiej części opracowania autor podpowiada, jakie elementy powinny znaleźć się w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień, by ułatwiał ich efektywną realizację oraz zapobiegał nieprawidłowościom i naruszeniu przepisów. Wyjaśnia też, jak sformułować zapisy pozwalające na odstąpienie od ustalonych procedur w szczególnych przypadkach.

Autor:

Ewaryst Kowalczyk – prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców oraz partnerów publicznych i prywatnych. Szkoleniowiec i autor licznych publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz opinii prawnych dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-60-1

Rok wydania:

2021

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

472

Okładka:

twarda

Spis treści

„Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Część 1”

 

Wykaz skrótów

Rozdział 1
Kiedy zamówienie jest zamówieniem publicznym o wartości mniejszej niż 130 000 zł?

1.1. Odróżnij zamówienia publiczne od innych rodzajów zobowiązań i wydatków
1.2. Czym jest zamówienie publiczne?

1.2.1. Zamówienie jako umowa
1.2.2. Zamówienie jako przedmiot umowy
1.2.3. Zamówienie jako zakup

1.3. Zamówienie klasyczne, zamówienie sektorowe czy zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?
1.4. Udzielanie zamówień klasycznych i organizowanie konkursów przez zamawiających publicznych
1.5. Jak ustalać wartość zamówienia publicznego?

1.5.1. Zasady ustalania szacunkowej wartości zamówienia
1.5.2. Szacowanie jako prognozowanie wynagrodzenia potencjalnego kontrahenta

1.6. Jak odróżniać jedno zamówienie od drugiego?

1.6.1. Porównanie zamówień jako porównanie realiów ich wykonania
1.6.2. Tożsamość umów
1.6.3. Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się, ciągłe i podlegające wznowieniu
1.6.4. A co z zamówieniami nieprzewidywalnymi?

Rozdział 2
Jak udzielać zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł?

2.1. Jeden typ zamówień – dwa rodzaje reguł gry
2.2. Jaką formę powinna mieć umowa z wykonawcą?
2.3. Jakie czynności powinny poprzedzić zawarcie umowy?
2.4. Trzy podstawowe sposoby udzielania zamówień publicznych
2.5. Udzielenie zamówienia przez wybór najkorzystniejszej oferty

2.5.1. Kiedy zamawiający ma do czynienia z ofertą?
2.5.2. Zasada lustrzanego odbicia
2.5.3. Zaproszenie do składania ofert

2.6. Zastosowanie modelu negocjacyjnego

2.6.1. Negocjowanie złożonych ofert
2.6.2. Składanie ofert ostatecznych
2.6.3. Negocjacje bez składania ofert

2.7. Zawarcie umowy w wyniku przetargu

2.7.1. Etapy przetargu
2.7.2. Ogłoszenie o przetargu
2.7.3. Otwarcie ofert
2.7.4. Badanie i ocena ofert
2.7.5. Wybór oferty najkorzystniejszej
2.7.6. Wadium
2.7.7. Prawo żądania unieważnienia umowy

Rozdział 3
Sporządzanie procedur i reprezentacja zamawiającego przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

3.1. Regulamin (procedura) udzielania zamówień publicznych

3.1.1. Forma zarządzenia
3.1.2. Układ procedury
3.1.3. Adekwatność procedury

3.2. Reprezentowanie zamawiającego

3.2.1. Pełnomocnik
3.2.2. Osoba przekazująca zamiar udzielenia zamówienia

Rozdział 4
Czy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł?

4.1. Na czym polega odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
4.2. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
4.3. Jak powierzać pracownikom obowiązki w zakresie zamówień publicznych?
4.4. Przykładowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

4.4.1. Niezgodne z pzp ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części
4.4.2. Udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
4.4.3. Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne, skutkujące uniknięciem stosowania przepisów pzp

4.5. Nieprawidłowości związane z zaciągnięciem zobowiązania
4.6. Nieprawidłowości związane z wykonywaniem zobowiązań na rzecz wykonawcy
4.7. Nieprawidłowości związane z dokonaniem wydatku na rzecz wykonawcy
4.8. Nieprawidłowości związane z ustalaniem należności od wykonawcy – kary umowne

4.9. Nieprawidłowości związane z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem spłaty należności na raty w stosunkach z wykonawcami

4.9.1. Umarzanie należności w całości z urzędu
4.9.2. Udzielanie ulg w spłacie należności na wniosek dłużnika (wykonawcy)
4.9.3. Udzielanie ulg w spłacie należności przypadających zamawiającym będącym jst lub jednostkami im podległymi

4.10. Niedochodzenie należności od wykonawcy
4.11. Dopuszczenie do przedawnienia należności
4.12. Czy można zawrzeć ugodę z wykonawcą?
4.13. Odpowiedzialność z tytułu kontroli zarządcze
4.14. Nie ma kary bez winy
4.15. Domniemanie niewinności
4.16. Naruszenie dyscypliny przez wydawanie i wykonywanie poleceń
4.17. Kwota bagatelna jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność
4.18. Działanie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego oraz znikoma szkodliwość czynu
4.19. Kary
4.20. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 5
Fragmenty ważnych aktów prawnych

5.1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
5.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
5.3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5.4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 6
Kazusy

Bibliografia
Spis aktów prawnych
Spis orzecznictwa

 

„Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Część 2 – wzory regulaminów, procedur i dokumentów”

 

Wykaz skrótów

Rozdział 1
Zasady tworzenia procedur udzielania oraz procedur kontroli zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

1.1. Znaczenie kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych
1.2. Regulamin zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł jako procedura wewnętrzna w jednostce
1.3. „Szycie na miarę”
1.4. Przekleństwo nadmiernego rygoryzmu
1.5. Identyfikacja ryzyka związanego z zamówieniami publicznymi
1.6. Wprowadzenie regulaminu w drodze zarządzenia
1.7. Układ regulaminu
1.8. Co zawrzeć w regulaminie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł?
1.9. Dokumentowanie czynności z postępowania o udzielenie zamówienia
1.10. Dokumentowanie udzielenia zamówienia

Rozdział 2
Wzory regulaminów, procedur i dokumentów

2.1. Wzory regulaminów udzielania zamówień publicznych
2.2. Wzory ogłoszeń o przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego
2.3. Wzory regulaminów przetargów prowadzonych w trybie kodeksu cywilnego
2.4. Wzór specyfikacji warunków zamówienia
2.5. Wzory wniosków o udzielenie zamówienia
2.6. Wzory zaproszeń do składania ofert
2.7. Wzór zaproszenia do negocjacji
2.8. Wzory formularzy ofertowych
2.9. Wzory oświadczeń
2.10. Wzory protokołów postępowań i dokumentacji czynności w postępowaniu
2.11. Wzory rejestrów zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
2.12. Wzór powierzenia czynności w postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. 701–705 kodeksu cywilnego
2.13. Wzory procedur kontroli finansowej oraz zarządzeń wydanych w tej sprawie
2.14. Wzór regulaminu kontroli wewnętrznej

 

Bibliografia
Spis aktów prawnych