Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

128.00 

Autor: Wojciech Piórkowski

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-66-3

Liczba stron: 260

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: DiDwPoUZP2

Opis

W jakim celu i w jaki sposób składa się oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?
Kto i na jakim etapie powinien przygotować protokół z przebiegu postępowania i kto jest upoważniony do jego podpisania?
Jakie elementy powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia?

Na gruncie nowego pzp, bez względu na tryb prowadzenia postępowania czy wartość zamówienia, zamawiający ma obowiązek zadbać o dokumentację, która uzasadnia decyzje podejmowane na wszystkich etapach procedury. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących sporządzania oraz przechowywania dokumentów zarówno w zamówieniach poniżej, jak i powyżej progów unijnych.

Autor kompleksowo wyjaśnia zawartość i treść protokołu oraz jego załączników, skład i zasady działania komisji przetargowej, specyfikację warunków zamówienia (SWZ), oświadczenie tymczasowe (JEDZ). W książce sporo miejsca poświęcono warunkom udziału w postępowaniu, w tym kwestiom związanym z weryfikowaniem zdolności danego wykonawcy do realizacji zamówienia oraz oświadczeniom w zakresie okoliczności powodujących konflikt interesów.

Czytelnik dowie się, jakiego rodzaju dokumenty i w jaki sposób powinny zostać dostarczone przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz na jakich zasadach wykonawcy mogą wspólnie startować w przetargach publicznych (w ramach konsorcjum).

Autor:

Wojciech Piórkowski – radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Trener i wykładowca akademicki, w tym na studiach podyplomowych UAM. Autor licznych publikacji. Ekspert w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Posiada 16-letnie doświadczenie jako prawnik w obsłudze prawnej instytucji publicznych oraz wykonawców i jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-66-3

Rok wydania:

2021

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

260

Okładka:

twarda

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Komunikacja elektroniczna
1.3. Komunikacja ustna
1.4. Forma oferty i niektórych dokumentów

1.4.1. Oferta w postępowaniu powyżej progów unijnych
1.4.2. Oferta w postępowaniu poniżej progów unijnych
1.4.3. Wyjątki w zakresie formy składania oferty

1.5. Zasada pisemności

Rozdział 2
Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia

2.1. Protokół postępowania i załączniki
2.2. Przechowywanie protokołu
2.3. Udostępnianie protokołu
2.4. Sprawozdanie o złożonych ofertach lub wnioskach
2.5. Roczne sprawozdanie
2.6. Plan postępowań o udzielenie zamówień
2.7. Analiza potrzeb zamawiającego
2.8. Raport z realizacji zamówienia

Rozdział 3
Treść protokołu postępowania

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zamawiający

3.2.1. Wspólne zamówienia
3.2.2. Zamawiający centralny
3.2.3. Pełnomocnik zamawiającego

3.3. Przedmiot i wartość zamówienia

3.3.1. Przedmiot zamówienia
3.3.2. Podział zamówienia na części
3.3.3. Wartość zamówienia
3.3.4. Zamówienia bagatelne

3.4. Wstępne konsultacje rynkowe
3.5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

3.5.1. Kierownik zamawiającego
3.5.2. Komisja przetargowa
3.5.3. Biegli i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu
3.5.4. Konflikt interesów

3.6. Ogłoszenia

3.6.1. Formularze i sposób publikacji ogłoszenia
3.6.2. Zmiana ogłoszenia
3.6.3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

3.7. Specyfikacja warunków zamówienia

3.7.1. Zagadnienia ogólne
3.7.2. Udostępnianie SWZ
3.7.3. Elementy SWZ

3.8. Najkorzystniejsza oferta
3.9. Unieważnienie postępowania

Rozdział 4
Warunki udziału w postępowaniu

4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Podmiotowe środki dowodowe
4.3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
4.4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
4.5. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
4.6. Zdolność techniczna lub zawodowa

Rozdział 5
Podstawy wykluczenia

5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Obligatoryjne podstawy wykluczenia
5.3. Fakultatywne podstawy wykluczenia
5.4. Samooczyszczenie