Zastosowanie kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia

128.00 

Pod redakcją: Jerzy Pieróg

Rok wydania: 2023

ISBN: 978-83-67236-29-4

Liczba stron: 416

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: ZKCwZP

Opis

Czy przepisy kc mają zastosowanie w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?
Które instytucje prawa cywilnego są szczególnie istotne w procesie zamówień publicznych, a nie zostały doprecyzowane w pzp?
Czy są sytuacje, kiedy stosowanie przepisów kc w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone?
Jak interpretować instytucje cywilistyczne na gruncie pzp?

Przedstawiamy praktyczną publikację, w której autorzy – doświadczeni prawnicy związani z Kancelarią PIERÓG i Partnerzy, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu zamówień publicznych – dzielą się swoim doświadczeniem i najlepszymi rozwiązaniami sprawdzonymi w praktyce. Książka będzie nieocenioną pomocą dla każdej ze stron systemu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy z zakresu rozwiązań prawa cywilnego stosowanych w postępowaniach o zamówienie publiczne i odpowiada w sposób szczegółowy i precyzyjny na pytania:

  • czy przedmiotem umowy o podwykonawstwo na gruncie przepisów pzp i kc mogą być zarówno roboty budowlane, jak i dostawy oraz usługi?
  • w jaki sposób składać i jak interpretować oświadczenie woli w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tak, aby było zgodne z przepisami pzp, a także kc?
  • czym charakteryzują się instytucje prawa cywilnego, takie jak: pełnomocnictwo, cesja czy rękojmia i gwarancja?
  • jak elektronizacja zamówień publicznych wpływa na możliwość uznania czynności prawnej za nieważną zgodnie z orzecznictwem KIO?

Autorzy:

Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy jest jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce, klasyfikowaną w międzynarodowych rankingach w dziedzinie zamówień publicznych. Zespół Kancelarii od 25 lat z sukcesami świadczy usługi dla szukających profesjonalnej obsługi prawnej zamawiających i wykonawców. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwala na sprawne prowadzenie postępowań w imieniu zamawiających, na osiąganie sukcesów w sporach toczonych przed KIO i sądami oraz na efektywne wsparcie w skutecznej realizacji zawartych umów.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-67236-29-4

Rok wydania:

2023

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

416

Okładka:

twarda

Spis treści

Spis skrótów

Wprowadzenie
Jerzy Pieróg

Rozdział 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na tle kodeksowej regulacji przetargu
Natalia Wasielewska

1.1. Uwagi ogólne
1.2. Podstawowe podobieństwa i różnice

1.2.1. Zakres swobody w wyborze kontrahenta
1.2.2. Warunki przetargu
1.2.3. Termin związania ofertą
1.2.4. Warunki przetargu i obowiązki informacyjne
1.2.5. Zawarcie umowy
1.2.6. Wadium
1.2.7. Unieważnienie umowy

1.3. Zamówienie publiczne a przyrzeczenie publiczne
1.4. Oferta w rozumieniu kc i pzp – analiza porównawcza

1.4.1. Podstawowe podobieństwa i różnice
1.4.2. Sposób złożenia oferty
1.4.3. Odwołanie oferty
1.4.4. Ograniczenia czasowe
1.4.5. Kontroferta i zmiana oferty
1.4.6. Przyjęcie oferty

1.5. Czas i miejsce zawarcia umowy
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
Klauzule generalne w zamówieniach publicznych
Natalia Wasielewska

2.1. Klauzule generalne – uwagi ogólne, definicja
2.2. Przesłanki nieważności czynności prawnej i klauzule generalne w zamówieniach publicznych
2.3. Inne przypadki nieważności czynności prawnej
2.4. Zasady udzielania zamówień publicznych a klauzule generalne

Rozdział 3
Terminy w procedurze udzielania zamówień publicznych z perspektywy regulacji kc
Joanna Karp

3.1. Terminy w prawie zamówień publicznych
3.2. Dyspozytywność przepisów kc
3.3. Liczenie terminów w praktyce
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Rodzaje oświadczeń woli składanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Agata Porębiak, Joanna Presz-Król

4.1. Oświadczenie woli
4.2. Oświadczenia woli składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

4.2.1. Oświadczenia woli składane przez wykonawcę i ich forma
4.2.2. Oferta – najważniejsze oświadczenie woli w postępowaniu i jego odrębności
4.2.3. Oświadczenia woli składane przez zamawiających

4.3. Oświadczenia inne niż oświadczenia woli

4.3.1. Różnorodność oświadczeń w obrocie gospodarczym
4.3.2. Definicja i zasady interpretacji aktów wiedzy
4.3.3. Forma oświadczeń wiedzy
4.3.4. Oświadczenia wiedzy – przykładowy katalog

Rozdział 5
Zastosowanie art. 65 kc do oceny oświadczeń składanych w zamówieniach publicznych
Katarzyna Dubowska

5.1. Wykładnia oświadczeń woli i jej znaczenie w pzp
5.2. Wykładnia oświadczenia woli składanego przez wykonawcę

5.2.1. Językowa postać oświadczenia woli wykonawcy
5.2.2. Okoliczności złożenia oświadczenia woli
5.2.3. Zasady współżycia społecznego
5.2.4. Ustalone zwyczaje
5.2.5. Reguła życzliwej interpretacji

5.3. Wykładnia oświadczenia woli zamawiającego, które zostało zawarte w dokumentach zamówienia

5.3.1. Językowa postać oświadczenia woli zamawiającego
5.3.2. Okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia w dokumentach zamówienia
5.3.3. Zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje w wykładni dokumentów zamówienia

5.4. Wyjaśnienia oferty, poprawianie omyłek a granice wykładni oświadczenia woli

Rozdział 6
Ciężar dowodu w zamówieniach publicznych
Joanna Presz-Król

6.1. Definicja ciężaru dowodu w kc i zamówieniach publicznych
6.2. Fakty
6.3. Domniemanie prawne
6.4. Domniemanie faktyczne
6.5. Rozkład ciężaru dowodu a konstrukcja „chyba że”
6.6. Rozkład ciężaru dowodu przy uprawdopodobnieniu

Rozdział 7
Konsorcjum w świetle przepisów pzp
Agnieszka Bartczak-Żuraw

7.1. Konsorcjum jako umowa
7.2. Podobieństwa i różnice ze spółką cywilną
7.3. Umowa konsorcjum – obligatoryjne elementy zgodne z kc i pzp
7.4. Konsorcjum a odpowiedzialność konsorcjantów
7.5. Konsorcjum a szczególna regulacja warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7.6. Konsorcjum a zmowa przetargowa

Rozdział 8
Podwykonawstwo – różnice pomiędzy regulacjami zawartymi w kc i pzp
Katarzyna Latecka

8.1. Definicja umowy o podwykonawstwo w pzp i kc
8.2. Przedmiot umowy o podwykonawstwo w pzp i kc
8.3. Zakaz zlecania całości przedmiotu zamówienia podwykonawcy a obowiązek osobistego świadczenia w zakresie „kluczowych zadań” zamówienia – porównanie zapisów pzp i kc
8.4. Forma, w jakiej zawierane są umowy o roboty budowlane oraz umowy podwykonawcze na gruncie pzp i kc
8.5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo
8.6. Skutki dokonania zgłoszenia podwykonawcy

Rozdział 9
Wadium w kc i pzp – zakres stosowania
Kacper Kaleta

9.1. Wprowadzenie
9.2. Skutki uchylania się zamawiającego od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Podwójne wadium jako forma zryczałtowanego odszkodowania
9.3. Granice swobody kształtowania wymogów SWZ w zakresie wadium
9.4. Okres ważności wadium wniesionego w formie wadialnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
9.5. Gwarancja wadialna dla konsorcjum – kontrowersje
9.6. Roszczenie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanego wadium

Rozdział 10
Subrogacja w zamówieniach publicznych
Paweł Skrodzki

10.1. Pojęcie subrogacji
10.2. Przypadki subrogacji w zamówieniach publicznych
10.3. Stosowanie przepisów o przelewie do subrogacji

Rozdział 11
Ograniczenia kodeksowej zasady swobody umów w zamówieniach publicznych
Justyna Góźdź

11.1. Zasada swobody umów w kc
11.2. Ograniczenia wprowadzone przez pzp
11.3. Pojęcie umowy adhezyjnej i jej skutki
11.4. Podsumowanie

Rozdział 12
Cesja w zamówieniach publicznych
Adrian Bura

12.1. Pojęcie cesji na gruncie kc
12.2. Cesja praw i obowiązków wykonawcy wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego
12.3. Cesja praw i obowiązków zamawiającego wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 13
Zasady odpowiedzialności kontraktowej w zamówieniach publicznych
Kacper Kaleta

13.1. Reżim odpowiedzialności ex contractu. Wina i jej postacie
13.2. Pojęcie szkody i adekwatnego związku przyczynowego
13.3. Zastępcze wykonanie zobowiązania
13.4. Zlecenie wykonawstwa zastępczego podmiotowi trzeciemu a pzp

Rozdział 14
Kary umowne w zamówieniach publicznych
Paweł Skrodzki

14.1. Istota kary umownej
14.2. Kary umowne a klauzule abuzywne z art. 433 pzp
14.3. Kumulowanie kary umownej za zwłokę oraz za odstąpienie od umowy
14.4. Miarkowanie kary umownej

Rozdział 15
Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
Anna Packo

15.1. Uwagi ogólne
15.2. Rozwiązanie za zgodą obu stron
15.3. Wypowiedzenie umowy
15.4. Odstąpienie od umowy
15.5. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów pzp

Rozdział 16
Rękojmia i gwarancja
Paweł Skrodzki

16.1. Rękojmia
16.2. Wada fizyczna
16.3. Wada fizyczna w robotach budowlanych
16.4. Gwarancja

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo