Negocjacje w trybach konkurencyjnych

128.00 

Autorka: Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Rok wydania: 2022

ISBN: 978-83-67236-07-2

Liczba stron: 207

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: NwTK

Opis

Jak uratować postępowanie w przypadku, gdy oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?
Co zrobić, aby skrócić czas negocjacji i jednocześnie zwiększyć ich efektywność?
Jak w pełni wykorzystać tzw. dogrywkę, czyli fakultatywne negocjacje w trybie podstawowym?

Ten praktyczny przewodnik przeprowadzi Cię przez procedury:

  • trybu podstawowego w wariancie trzecim,
  • negocjacji z ogłoszeniem,
  • dialogu konkurencyjnego.

Autorka nie tylko przedstawia przepisy dotyczące prowadzenia negocjacji, lecz także podaje przykłady dobrych praktyk i radzi, jakimi kryteriami należy się kierować przy budowaniu zespołu negocjacyjnego. Udziela przy tym licznych wskazówek w kwestii ustalania strategii czy harmonogramu negocjacji. W czytelny i prosty sposób opisuje przebieg postępowań, wyróżnia ich etapy i obrazuje schematami.

Jeden z rozdziałów w całości złożony jest z gotowych do wykorzystania materiałów, takich jak szablony regulaminów, wzory OPW czy zaproszeń do negocjacji lub składania ofert wstępnych i ostatecznych. Podczas weryfikacji kompletności SWZ w poszczególnych trybach przydadzą się natomiast sporządzone przez autorkę listy sprawdzające.

Autorka:

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz – ekspertka w obszarze zamówień publicznych i PPP. Jako radca prawny prowadzi kancelarię prawną TURCUS LEGAL oraz zajmuje się wsparciem zamawiających i wykonawców. Występowała jako doradczyni strony publicznej w projekcie PPP, który jako pierwszy w Polsce prowadzony był w procedurze wariantu trzeciego trybu podstawowego.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-67236-07-2

Rok wydania:

2022

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

207

Okładka:

twarda

Spis treści

Spis skrótów

 

Rozdział 1
Wstęp

1.1. Wprowadzenie
1.2. Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych
1.3. Zamówienia o wartości powyżej progów unijnych
1.4. Partnerstwo publiczno-prywatne a tryby negocjacyjne
1.5. Zasady prowadzenia negocjacji

1.5.1. Poufność negocjacji
1.5.2. Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
1.5.3. Negocjacje w formie ustnej
1.5.4. Język negocjacji

1.6. Dobre praktyki w trybach negocjacyjnych

Rozdział 2
Czynności przygotowawcze

2.1. Wprowadzenie
2.2. Analiza potrzeb i wymagań
2.3. Wstępne konsultacje rynkowe
2.4. Zaplanowanie zamówienia
2.5. Szacowanie wartości zamówienia
2.6. Powołanie komisji przetargowej
2.7. Ustalenie strategii negocjacyjnej
2.8. Harmonogram negocjacji
2.9. Zespół negocjacyjny

Rozdział 3
Tryb podstawowy z obowiązkowymi negocjacjami

3.1. Przesłanki zastosowania trybu
3.2. Schemat postępowania w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami
3.3. Wszczęcie postępowania

3.3.1. Ogłoszenie o zamówieniu
3.3.2. Warunki udziału w postępowaniu
3.3.3. Podstawy wykluczenia
3.3.4. Ograniczenie liczby wykonawców dopuszczanych do negocjacji
3.3.5. Kryteria oceny ofert
3.3.6. Termin składania ofert
3.3.7. Opis potrzeb i wymagań

3.4. Badanie i ocena ofert „wstępnych”
3.5. Negocjacje

3.5.1. Zakres negocjacji
3.5.2. Przebieg negocjacji
3.5.3. Zaproszenie do negocjacji
3.5.4. Regulamin negocjacji

3.6. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych i SWZ
3.7. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
3.8. Zakończenie postępowania

3.8.1. Unieważnienie postępowania
3.8.2. Zawarcie umowy
3.8.3. Czynności po zawarciu umowy

Rozdział 4
Negocjacje z ogłoszeniem

4.1. Przesłanki zastosowania trybu

4.1.1. Konieczność dostosowania rozwiązań dostępnych na rynku
4.1.2. Rozwiązania projektowe lub innowacyjne
4.1.3. Złożoność lub ryzyko związane z zamówieniem
4.1.4. Niemożliwość opisania przedmiotu zamówienia
4.1.5. Nieudane postępowanie konkurencyjne

4.2. Etapy postępowania
4.3. Wszczęcie postępowania

4.3.1. Ogłoszenie o zamówieniu
4.3.2. Opis potrzeb i wymagań

4.4. Badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.5. Oferty wstępne
4.6. Negocjacje

4.6.1. Zakres negocjacji
4.6.2. Przebieg negocjacji
4.6.3. Zaproszenie do negocjacji
4.6.4. Regulamin negocjacji

4.7. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych i SWZ
4.8. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
4.9. Zakończenie postępowania

4.9.1. Unieważnienie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem
4.9.2. Zawarcie umowy
4.9.3. Czynności po zawarciu umowy

Rozdział 5
Dialog konkurencyjny

5.1. Przesłanki zastosowania trybu
5.2. Schemat postępowania
5.3. Wszczęcie postępowania

5.3.1. Ogłoszenie o zamówieniu
5.3.2. Warunki udziału w postępowaniu
5.3.3. Podstawy wykluczenia
5.3.4. Kryteria selekcji
5.3.5. Kryteria oceny ofert
5.3.6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.3.7. Zmiany treści ogłoszenia
5.3.8. Opis potrzeb i wymagań

5.4. Badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.5. Dialog

5.5.1. Zaproszenie do dialogu
5.5.2. Zakres dialogu
5.5.3. Przykładowy regulamin dialogu
5.5.4. Przebieg dialogu

5.6. Zaproszenie do składania ofert i SWZ
5.7. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
5.8. Zakończenie postępowania

5.8.1. Unieważnienie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego
5.8.2. Zawarcie umowy
5.8.3. Ponowne badanie ofert
5.8.4. Czynności po zawarciu umowy

Rozdział 6
Dodatek – Schematy i wzory dokumentów

6.1. Regulamin negocjacji w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami lub w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez podziału na etapy – schemat
6.2. Regulamin dialogu w trybie dialogu konkurencyjnego bez podziału na etapy – schemat
6.3. Wzór OPW w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami
6.4. Wzór zaproszenia do negocjacji w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami
6.5. Wzór zaproszenia do składania ofert ostatecznych w trybie podstawowym z obowiązkowymi negocjacjami
6.6. Wzór OPW w trybie negocjacji z ogłoszeniem
6.7. Wzór zaproszenia do składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem
6.8. Wzór zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji z ogłoszeniem
6.9. Wzór zaproszenia do składania ofert ostatecznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem
6.10. Wzór OPW w trybie dialogu konkurencyjnego – zakres minimalny
6.11. Wzór zaproszenia do dialogu
6.12. Wzór zaproszenia do składania ofert w trybie dialogu konkurencyjnego

 

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych