Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

128.00 

Autor: Mateusz Saczywko

Rok wydania: 2022

ISBN: 978-83-67236-18-8

Liczba stron: 516

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: NBiUwPoUZP2

Opis

W jaki sposób zamawiający może uniknąć błędów w trakcie prowadzonego postępowania?
Które z nich może w ofercie poprawić, a które staną się podstawą do unieważnienia postępowania?
Jak prawidłowo udostępnić zainteresowanym stronom złożoną ofertę oraz czy zawsze trzeba stawiać warunki udziału w postępowaniu?

Książka zawiera wyczerpującą analizę problemów, jakie mogą zaistnieć w postępowaniach przetargowych na wszystkich jego etapach – od momentu przygotowania wniosku do ukończenia realizacji projektu.

Autor na podstawie najnowszych przepisów, wydanego na ich podstawie orzecznictwa oraz wnikliwego przeglądu dobrych i złych praktyk przedstawia najczęstsze błędy i uchybienia. Ponadto w przystępny sposób wskazuje, jak zamawiający i wykonawcy mogą ich uniknąć.

W publikacji opisano m.in.:

  • relacje nowych przepisów z poprzednio obowiązującą ustawą
  • zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz błędy popełniane na różnych jego etapach
  • konsekwencje naruszeń przepisów pzp
  • niepoprawne dzielenie zamówienia
  • nieprawidłowe dokumentowanie czynności w postępowaniu
  • błędy w komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Opracowanie będzie cennym wsparciem dla obu stron postępowania i rozwieje wiele wątpliwości związanych ze zmianami wprowadzonymi przez pzp.

Autor:

Mateusz Saczywko – prawnik z wieloletnim doświadczeniem; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z zamówieniami publicznymi związany od ponad 10 lat. Ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-67236-18-8

Rok wydania:

2022

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

516

Okładka:

twarda

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

 

Rozdział 1
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. a ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

1.1. Nowe instytucje i najważniejsze zmiany
1.2. Postępowania wszczęte na przełomie obowiązywania starej i nowej ustawy – pzp2004 i ustawy

Rozdział 2
Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania

2.1. Uczciwa konkurencja i równe traktowanie
2.2. Przejrzystość
2.3. Proporcjonalność
2.4. Jawność postępowania

2.4.1. Błędne objęcie oferty i dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa

2.5. Pisemność i język polski

Rozdział 3
Niepoprawne dzielenie zamówienia

Rozdział 4
Błędne wymagania w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienia

Rozdział 5
Błędy w komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Rozdział 6
Najczęstsze błędy na etapie przygotowania postępowania

6.1. Analiza potrzeb i wymagań
6.2. Poprawność opisu przedmiotu zamówienia
6.3. Kwestia równoważności
6.4. Prawidłowość szacowania wartości zamówienia
6.5. Konflikt interesów
6.6. Jak dobrze wyliczyć „termin”
6.7. Warunki udziału w postępowaniu

6.7.1. Czy zawsze trzeba stawiać warunki udziału w postępowaniu?
6.7.2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
6.7.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
6.7.4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
6.7.5. Zdolność techniczna lub zawodowa

6.8. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
6.9. Błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu

Rozdział 7
Odpowiedzi na pytania a modyfikacja SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Rozdział 8
Jak prawidłowo przeprowadzić otwarcie ofert?

Rozdział 9
Badanie ofert

9.1. Czy każdy błąd można poprawić?
9.2. Oczywiste omyłki pisarskie
9.3. Oczywiste omyłki rachunkowe
9.4. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia
9.5. Wezwanie do wyjaśnień a zarzut negocjacji treści oferty
9.6. Rażąco niska cena

Rozdział 10
Jak poprawnie odrzucić ofertę?

Rozdział 11
Prawidłowa podstawa prawna do unieważnienia postępowania

Rozdział 12
Wybór oferty najkorzystniejszej i czynności po dokonaniu wyboru

Rozdział 13
Błędne dokumentowanie czynności w postępowaniu

13.1. Rola protokołu z postępowania
13.2. Jak poprawnie udostępnić zainteresowanym stronom złożoną ofertę?

Rozdział 14
Najczęściej popełniane błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

 

Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo