Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz

188.00 

Pod redakcją: Grzegorz Mazurek

Autorzy: Grzegorz Mazurek, Sebastian Zaręba, Jakub Rudnicki, Mateusz Mućka

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-27-4

Liczba stron: 972

Okładka: twarda

Wydanie: drugie

Kategoria: SKU: KUPZP2

Opis

Wejście w życie przepisów nowego pzp to prawdziwa rewolucja w sektorze zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą zmierzyć się nie tylko z obszernością samego aktu (ponad 600 artykułów) i innym układem przepisów, ale przede wszystkim z całkowicie nowymi rozwiązaniami, które mogą budzić wiele pytań i niejasności.

Celem niniejszego komentarza jest praktyczna pomoc w zrozumieniu nowych regulacji poprzez wyjaśnienie przepisów ogólnych oraz interpretację ustanowionych w ustawie zasad, trybów i procedur.

Autorzy w przejrzysty i jasny sposób omawiają treść ustawy oraz wprowadzone nią elementy, takie jak innowacje, łańcuch dostaw, dokumenty zamówienia czy katalog klauzul abuzywnych. Analizują różnice pomiędzy poprzednim a nowym stanem prawnym, badając wpływ wprowadzonych zmian na dotychczasową praktykę udzielania zamówień, oraz wskazują miejsca, które mogą generować wątpliwości interpretacyjne i wprowadzać w błąd.

W książce zostały omówione zagadnienia związane z organami właściwymi w sprawach zamówień, środki ochrony prawnej, kwestie pozasądowego rozwiązywania sporów czy kar pieniężnych. Przytoczono również orzecznictwo sądowe, które pozostaje aktualne mimo zmiany przepisów (wyroki KIO, TSUE).

Drugie wydanie komentarza uwzględnia zmiany przepisów nowego pzp wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 2275).

Autorzy:

Grzegorz Mazurek (red.) – adwokat i radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Pełnił funkcję członka zarządu OSKZP. Wykładowca studiów podyplomowych SGH, SGGW i UW. Praktyk zamówień publicznych. Posiada 18-letnie doświadczenie jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowych oraz pełnomocnik w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, z dyscypliny finansów publicznych.

Mateusz Mućka – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikant adwokacki Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, uczestnik finałowego konkursu Moot Court „Zastępstwo Procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Specjalizuje się w analizie ofert wykonawców w postępowaniach na roboty budowlane oraz w zakresie badania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jakub Rudnicki – prawnik specjalizujący się w cywilnoprawnych aspektach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umów. Posiada doświadczenie związane z tworzeniem kryteriów społecznych oraz tworzeniem i kontrolowaniem specyfikacji pod względem aspektów społecznych.

Sebastian Zaręba – adwokat z bogatym doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych, zdobytym przy organizacji postępowań u zamawiających. Pełnił funkcje w komisjach przetargowych, reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO. Posiada również duże doświadczenie w zakresie reprezentowania zamawiających w procesach cywilnych związanych z wykonaniem umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-27-4

Rok wydania:

2021

Wydanie:

drugie

Liczba stron:

972

Okładka:

twarda

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przedmiot regulacji (art. 1–15)
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień (art. 16–20)
Rozdział 3. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień (art. 21–23)
Rozdział 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (art. 24–27)
Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28–36)
Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy (art. 37–60)
Rozdział 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61–70)
Rozdział 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia (art. 71–82)

Dział II
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rozdział 1. Przygotowanie postępowania (art. 83–107)
Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 108–128)
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień (art. 129–217)
Rozdział 4. Składanie i otwarcie ofert (art. 218–222)
Rozdział 5. Ocena ofert (art. 223–226)
Rozdział 6. Aukcja elektroniczna (art. 227–238)
Rozdział 7. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239–253)
Rozdział 8. Zakończenie postępowania (art. 254–265)

Dział III
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 266)
Rozdział 2. Ogłoszenia (art. 267–272)
Rozdział 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców (art. 273–274)
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień (art. 275–306)
Rozdział 5. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 307–310)

Dział IV
Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych

Rozdział 1. Umowa ramowa (art. 311–315)
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów (art. 316–324)
Rozdział 3. Konkurs (art. 325–358)
Rozdział 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359–361)

Dział V
Zamówienia sektorowe

Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 362–368)
Rozdział 2. Okresowe ogłoszenie informacyjne (art. 369–370)
Rozdział 3. System kwalifikowania wykonawców (art. 371–375)
Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień sektorowych (art. 376–388)
Rozdział 5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych (art. 389–392)
Rozdział 6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego (art. 393–394)

Dział VI
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział 1. Zakres zastosowania (art. 395–398)
Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 399–409)
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 410–421)
Rozdział 4. Umowa ramowa (art. 422)
Rozdział 5. Wymagania w zakresie podwykonawstwa (art. 423–430)

Dział VII
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 431–448)
Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 449–453)
Rozdział 3. Zmiana umowy (art. 454–455)
Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie (art. 456–461)
Rozdział 5. Podwykonawstwo (art. 462–465)

Dział VIII
Organy właściwe w sprawach zamówień

Rozdział 1. Prezes Urzędu (art. 466–472)
Rozdział 2. Krajowa Izba Odwoławcza (art. 473–492)
Rozdział 3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (art. 493–499)
Rozdział 4. Rada Zamówień Publicznych (art. 500–504)

Dział IX
Środki ochrony prawnej

Rozdział 1. Przepis ogólny (art. 505)
Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze (art. 506–578)
Rozdział 3. Postępowanie skargowe (art. 579–590)

Dział X
Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591–595)

Dział XI
Kontrola udzielania zamówień

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 596–602)
Rozdział 2. Kontrola Prezesa Urzędu (art. 603–617)

Dział XII
Przepisy o karach pieniężnych (art. 618–622)

 

Bibliografia
Orzecznictwo