Zamówienia publiczne na dostawy i usługi

128.00 

Pod redakcją: Anna Dynek

Autorzy: Anna Dynek, Tomasz Siedlecki, Anna Szajkowska-Szynkaruk, Rafał Świerzbiński, Michał Waraksa, Bartłomiej Ziółkowski, Marcin Żurek

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-64-9

Liczba stron: 406

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: ZPNDiU2

Opis

Jak prawidłowo przygotować opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usłu­gi, oszacować jego wartość i wybrać tryb postępowania?
Co oznaczają zasady maksymalnej efektywności, proporcjonalności oraz przejrzystości?
Jakie są obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców?
W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia w trybach niekon­kurencyjnych?

W książce zostały omówione regulacje nowej ustawy Prawo zamówień pu­blicznych dotyczące poszczególnych etapów procesu przygotowania zamó­wienia i jego realizacji. Autorzy wyjaśniają, jak opisać przedmiot zamówienia i określić warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowo omawiają katalog klauzul niedozwolonych, a także zasady szacowania wartości, np. w przypad­ku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych zamówień w trybie z wolnej ręki.

Sporo miejsca zostało poświęcone zamówieniom mieszanym, podobnym i dodatkowym oraz zamówieniom na usługi społeczne. Uwzględnione zostały także kwestie dotyczące zawierania umów na dostawy i usługi, środków praw­nych stosowanych w przypadku naruszenia pzp, a także prawa opcji, zasad ustalania partnerstwa innowacyjnego i dialogu konkurencyjnego.

Dzięki licznym przykładom i praktycznym wskazówkom czytelnicy dowiedzą się również, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę, w jakich sytuacjach zamawia­jący ma obowiązek jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy oraz kiedy może zatrzymać wpłacone wadium.

Autorzy:

Anna Dynek (red.), Tomasz Siedlecki, Anna Szajkowska-Szynkaruk, Rafał Świerzbiński, Michał Waraksa, Bartłomiej Ziółkowski, Marcin Żurek.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-64-9

Rok wydania:

2021

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

406

Okładka:

twarda

Spis treści

Wykaz skrótów

 

Rozdział 1
Nowa ustawa pzp – najważniejsze zmiany w zakresie postępowań na dostawy i usługi
Anna Dynek

Rozdział 2
Zamówienia na dostawy i usługi – zagadnienia wstępne, zasady prowadzenia postępowania
Rafał Świerzbiński

Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi
Marcin Żurek

Rozdział 4
Zamówienia mieszane
Michał Waraksa

Rozdział 5
Szacowanie wartości zamówienia
Michał Waraksa

Rozdział 6
Wybór trybu dla realizacji zamówienia publicznego na dostawy i usługi
Anna Szajkowska-Szynkaruk

Rozdział 7
Zamówienia podobne i dodatkowe oraz prawo opcji
Anna Szajkowska-Szynkaruk

Rozdział 8
Zamówienia na usługi społeczne
Anna Dynek

Rozdział 9
Warunki udziału w postępowaniu
Marcin Żurek

Rozdział 10
Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Rafał Świerzbiński

Rozdział 11
Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert
Rafał Świerzbiński

Rozdział 12
Umowa o zamówienie publiczne na dostawy i usługi
Anna Dynek

Rozdział 13
Zmiana umowy
Anna Dynek

Rozdział 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Anna Dynek

Rozdział 15
Zakończenie postępowania
Anna Dynek

Rozdział 16
Środki ochrony prawnej
Tomasz Siedlecki, Bartłomiej Ziółkowski

 

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Biogramy autorów