Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

128.00 

Autorzy: Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-83-66248-82-3

Liczba stron: 378

Okładka: twarda

Wydanie: pierwsze

Kategoria: SKU: WNOwPoUZP3

Opis

Jak sformułować kryteria oceny ofert tak, by nie decydowała cena?
Jakie czynności należy podjąć, jeżeli wykonawca w ustalonym terminie uchyla się od zawarcia umowy?
Z jakich środków ochrony prawnej może skorzystać wykonawca, którego oferta nie została wybrana?

Dzięki publikacji zamawiający pozna m.in. przesłanki odrzucenia oferty, kryteria cenowe i jakościowe, co pozwoli mu na, zgodny z prawem, wybór najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy zaś dowiedzą się, jak walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.

W książce zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:

  • tworzenia opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej
  • możliwości wpływania wykonawców na wybrane przez zamawiającego kryteria oceny ofert
  • wyjaśniania treści ofert i poprawy omyłek
  • terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Czytelnik znajdzie również wskazówki dotyczące m.in. formy, zawartości i obligatoryjnych elementów umowy zawieranej z wybranym wykonawcą. Ponadto książka została wzbogacona o orzecznictwo KIO, sądów powszechnych i TSUE.

Autorzy:

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, prowadzi indywidualną praktykę radcowską. Wykładowca i autor publikacji z zakresu pzp. Członek Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dfp.

Mateusz Saczywko – prawnik z wieloletnim doświadczeniem, p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ekspert współpracujący przy tworzeniu krajowego standardu kompetencji zawodowych dla zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe

ISBN:

978-83-66248-82-3

Rok wydania:

2021

Wydanie:

pierwsze

Liczba stron:

378

Okładka:

twarda

Spis treści

Wykaz skrótów

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne

1.1 Definicja najkorzystniejszej oferty do dnia 31 grudnia 2020 r.
1.2 Definicja najkorzystniejszej oferty od dnia 1 stycznia 2021 r.

Rozdział 2
Zasady przygotowania i prowadzenia postępowania

2.1 Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
2.2 Zasada przejrzystości
2.3 Zasada proporcjonalności
2.4 Zasada efektywności ekonomicznej
2.5 Zasada jawności
2.6 Inne zasady postępowania

2.6.1 Zasada pisemności
2.6.2 Zasada stosowania języka polskiego
2.6.3 Bezstronność i obiektywizm osób, które wykonują czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 3
Działania zamawiającego zmierzające do wyboru oferty najkorzystniejszej

3.1 Warunki udziału w postępowaniu

3.1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
3.1.2 Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, których konieczność posiadania wynika z odrębnych przepisów
3.1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
3.1.4 Zdolność techniczna lub zawodowa

3.2. Rola kryteriów oceny ofert
3.3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

3.3.1 Cena lub koszt
3.3.2. Jakość
3.3.3. Aspekty społeczne
3.3.4. Aspekty środowiskowe
3.3.5. Aspekty innowacyjne
3.3.6. Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
3.3.7. Inne ustawowe kryteria

3.4. Cena jako jedyne kryterium
3.5. Związek kryteriów oceny ofert z opisem przedmiotu zamówienia
3.6. Komisja przetargowa

Rozdział 4
Prowadzenie postępowania

4.1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.1.1. Obliczanie terminu składania ofert

4.2. Możliwość wpływania wykonawców na wybrane przez zamawiającego kryteria oceny ofert
4.3. Modyfikacja kryteriów oceny ofert

Rozdział 5
Działania zamawiającego i wykonawcy po otwarciu ofert

5.1. Informacja z otwarcia ofert
5.2. Wyjaśnienia treści oferty
5.3. Poprawa omyłek

5.3.1. Oczywiste omyłki pisarskie
5.3.2. Oczywiste omyłki rachunkowe
5.3.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

5.4. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu

Rozdział 6
Wybór oferty najkorzystniejszej

6.1. Przesłanki odrzucenia oferty

6.1.1. Oferta złożona po terminie
6.1.2. Oferta złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu
6.1.3. Oferta niezgodna z przepisami ustawy
6.1.4. Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów
6.1.5. Oferta o treści niezgodnej z warunkami zamówienia
6.1.6. Oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego
6.1.7. Oferta złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk
6.1.8. Oferta zawierająca rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
6.1.9. Oferta złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert
6.1.10. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
6.1.11. Oferta wykonawcy, który w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty
6.1.12. Oferta wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą albo nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą
6.1.13. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3 pzp
6.1.14. Oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia, albo oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia
6.1.15. Oferta, której przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
6.1.16. Oferta, która obejmuje urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art.33 ust.4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe

6.2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
6.3. Uchylanie się przez wykonawcę od zawarcia umowy lub niewniesienie zabezpieczenia

Rozdział 7
Środki ochrony prawnej, z których może korzystać wykonawca, gdy jego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą

Rozdział 8
Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 9
Oferta najkorzystniejsza w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

 

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwo